GGZ Dataportaal

GGZ Dataportaal verwerkt data voor de geestelijke gezondheidszorg.

GGZ Dataportaal is een dienst van Akwa GGZ waar zorgaanbieders betrouwbare en gebruiksvriendelijke kwaliteitsinformatie kunnen ophalen. Akwa GGZ staat voor alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Een organisatie die onder de regie van patiënten, hun naasten en zorgprofessionals werkt aan een betere kwaliteit van zorg. Akwa GGZ ondersteunt het veld in deze continue kwaliteitsverbetering heel concreet met de (door)ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten. En Akwa GGZ zorgt eveneens voor een zorgvuldige informatie-uitwisseling over de opbrengsten hiervan, zodat we binnen het veld echt van elkaar kunnen leren. De manier om de kwaliteit van zorg samen te blijven verbeteren. Met als doel dat patiënten, hun naasten en zorgprofessionals daadwerkelijk sámen kunnen beslissen over de best mogelijke behandeling.

Inzicht

GGZ Dataportaal ontvangt vanaf medio 2019 gegevens van zorgaanbieders over behandelingen, mits hiervoor toestemming is gegeven door patiënten. Deze verwerken wij tot bruikbare rapportages die zorgprofessionals inzicht bieden in hun kwaliteit van zorg. Zo faciliteren we leren en verbeteren voor en door zorgprofessionals en werken we met elkaar aan continue kwaliteitsverbetering in de ggz.

ROM

Routine Outcome Monitoring

De afgelopen jaren zijn er samen met het veld kwaliteitsstandaarden voor diverse psychische aandoeningen ontwikkeld. In deze kwaliteitsstandaarden hebben patiënten, hun naasten en zorgprofessionals vastgelegd wat goede zorg is vanuit het perspectief van de patiënt. Dit helpt professionals om samen met patiënten en hun naasten keuzes te maken voor de behandeling.

Om bij te houden of je samen de juiste weg bent ingeslagen, wordt de behandelvoortgang gemeten. Een werkwijze die daarbij kan helpen is Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM staat voor vragenlijsten die voor, tijdens en na de behandeling door patiënten worden ingevuld. Op basis van ROM kunnen patiënten, hun naasten en de professional het effect van de behandeling volgen, met elkaar bespreken en op basis hiervan keuzes maken. Ervaart de patiënt bijvoorbeeld een afname van klachten? Door tijdens de behandeling dit soort vragen te stellen, ondersteunt ROM het proces in de individuele behandeling.

De gegevens die zorgprofessionals door middel van ROM verzamelen – alleen wanneer de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven – kunnen ook worden gebruikt om na te gaan of je als behandelaar de gewenste kwaliteit levert. Deze gegevens kunnen namelijk worden verwerkt tot kwaliteitsinformatie. Door samen in een veilige omgeving met collega-behandelaren van de eigen instelling, of met vergelijkbare teams van andere instellingen, naar deze kwaliteitsinformatie te kijken en hierover in gesprek te gaan, komt een leerproces op gang. Dit leerproces zorgt ervoor dat een behandelaar kan blijven verbeteren met het doel steeds betere zorg te leveren. Op grote schaal kan dit leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de totale geestelijke gezondheidszorg.

Contact