ROM Bibliotheek

Routine Outcome Monitoring (afgekort als ROM) is de methodiek waarbij periodiek metingen worden gedaan ter ondersteuning van de evaluatie van het individuele herstelproces van de patiënt. In de ROM Bibliotheek vind je een overzicht van de meetinstrumenten die je hiervoor kunt gebruiken.

Vier dimensionale klachtenlijst (4DKL)

De Vier Dimensionale Klachtenlijst (4DKL) helpt om psychische klachten bij cliënten in kaart te brengen. Het geeft inzicht in de klacht op basis van vier dimensies: distress, depressie, angst en somatisatie.
Deze dimensies worden uitgevraagd met 50 vragen, die beantwoord worden in de range ‘nee’ (0), ‘soms’ (1) of regelmatig / vaak / heel vaak voortdurend (2). De terugvraagperiode is een zeven dagen en de patiënt vult de vragenlijst zelf in.
Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard Generiek
Download Verkrijgbaar via uitgever Datec
Bronvermelding:

Vragenlijst Godsbeeld

De Vragenlijst Godsbeeld (VGB), een vertaling en bewerking van de Duitse ‘Skalen zur Religiösen Beziehung’, is een zelfbeoordelinglijst die het godsbeeld wil meten. De lijst onderzoekt welke gevoelens iemand ervaart in relatie tot God en hoe hij/zij het handelen van God waarneemt.
De dimensie gevoelens ten opzichte van God heeft 17 items en bestaat uit 3 schalen, namelijk positieve gevoelens (POS), angst (ANG), en boosheid (BOO). De dimensie die betrekking heeft op het handelen van God bestaat uit 16 items, verdeeld over drie schalen, namelijk ondersteunend handelen (OSH), heersend/straffend handelen (HSH) en passiviteit (PAS) (d.w.z. God handelt niet). In totaal zijn er 33 items. Respondenten geven op een 5-puntsschaal aan in hoeverre de items overeenkomen met hun beleving (1 = helemaal niet van toepassing, 5 = helemaal van toepassing). De vragenlijst is bedoeld voor volwassenen met een goed begrip van de Nederlandse taal, en kan individueel en groepsgewijs worden afgenomen. Afname duurt ongeveer vijftien minuten.
Indicator Kwaliteit van leven
Kwaliteitsstandaard Generiek
Leeftijdscategorie Volwassenen
Download VGB via https://hannekeschaap.nl

Vragenlijst voor Angst bij Kinderen (VAK)

De Vragenlijst voor Angst bij Kinderen (VAK) is ontwikkeld voor het kwantificeren van angst bij kinderen, waarbij op gestandaardiseerde wijze een indruk kan worden verkregen van de mate waarin een kind angst ervaart voor bepaalde situaties en objecten.
De VAK bestaat uit 80 items die situaties en objecten beschrijven die bij kinderen angst kunnen oproepen. De items worden gescoord op een driepuntsschaal. De items zijn verdeeld over vijf schalen: falen en kritiek, het onbekende, kleine verwondingen/ kleine dieren, gevaar en dood, angst gerelateerd aan de medische situatie. De VAK wordt mondelinge afgenomen als het kind over onvoldoende leesvaardigheid beschikt om de instructie en items te begrijpen.
Bronvermelding:
 • Oosterlaan, J. & Prins, P.J.M. (2011). Handleiding VAK 4-12. Vragenlijst voor Angst bij Kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V

Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen 6-16 jaar (VvGK 6-16)

De Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen 6-16 jaar (VvGK 6-16) meet symptomen van de gedragsstoornissen ADHD, ODD en CD bij kinderen en jongeren tussen de 6 en 16 jaar.
De VvGK 6-16 wordt ingevuld door iemand die goed op de hoogte is van het gedrag van het betreffende kind, zowel nu als een half jaar geleden. Meestal is dit de ouder en/of de leerkracht. De vragenlijst wordt individueel afgenomen, bestaat uit 42 vragen en de afname neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De schaal is vooral nuttig voor het in kaart brengen van comorbide gedragsproblemen.
Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard ADHD – Generiek
Leeftijdscategorie Jongeren
Download Verkrijgbaar via Pearson clinical
Bronvermelding:

Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen (VISK)

De Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen (VISK) is ontwikkeld om sociaal probleemgedrag van kinderen met (mildere) varianten van pervasieve ontwikkelingsstoornissen te omschrijven.
De vragenlijst kan binnen 10 minuten worden ingevuld door ouders of verzorgers. De vragen worden gescoord op een schaal van 0 (gedrag komt niet voor) tot 2 (gedrag komt vaak voor).
Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard Autisme
Download Verkrijgbaar via Boom test onderwijs
Bronvermelding:
 • Catharina Hartman, Ellen Luteijn, Harma Moorlag-Jonker, R.B. Minderaa, Annelies de Bildt | Boom uitgevers Amsterdam: VISK: Handleiding

Weiss Functional Impairment Rating Scale (WFIRS)

De Weiss Functional Impairment Rating Scale (WFIRS) bevraagt de functionele problemen ten gevolge van ADHD op verschillende levensgebieden en wordt ingevuld door de ouders.
De vragenlijst bevat 50 items waarbij de ouders de problemen die zich in de laatste maand hebben voorgedaan, moeten evalueren. Er kan geantwoord worden op een vier-puntenschaal gaande van ‘nooit’ tot ‘zeer vaak’. De items zijn gegroepeerd in zes domeinen: familie, school, levensvaardigheden, zelfconcept van het kind, sociale activiteiten en risicovolle activiteiten.
Indicator Functioneel herstel
Kwaliteitsstandaard ADHD
Bronvermelding:

Werk Alliantie Vragenlijst (WAV)

De Werk Alliantie Vragenlijst (WAV) onderzoekt de therapeutische alliantie met betrekking tot overeenstemming over therapietaken/doelen en de therapeutische band. De WAV bestaat uit 36 stellingen en er wordt gescoord op een 5-puntsschaal lopend van “nooit = 1” tot “altijd = 5.
De WAV bestaat uit 3 subschalen en een totaalscore.
 1. Overeenstemming therapietaken (12-60)
 2. Therapeutische band (12-60)
 3. Overeenstemming therapiedoelstellingen (12-60)
 4. Totaalscore (36-180)
De score wordt bepaald door de somscore van de items te middelen. Sommige items zijn gespiegeld. Een hoge score reflecteert een betere therapeutische band.
  Er is ook een verkorte versie met 12 items.
Indicator Patiëntervaringen
Kwaliteitsstandaard Generiek – Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen
Download De Nederlandse WAV is te downloaden via wai.profhorvath.com Via tijdschrift voor de psychiatrie is de verkorte versie beschikbaar (WAV-12)
Bronvermelding:
 • Vertommen & Vervaeke, 1990 Vertaling van de Working Alliance Inventory (WAI) van HORVATH en GREENBERG, 1982

Whiteley Index (WI)

De vragenlijst meet hypochondrie.
De Whitely Index is een korte lijst van 14 items. De vragen kunnen met ja of nee beantwoord worden (bijvoorbeeld: ‘Bent u bang voor ziekte?')
Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard SOLK
Download WI via https://www.solkweb.nl/meetinstrumenten/

WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS-2)

De WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS-2) is een meetinstrument om beperkingen vast te stellen in het functioneren van mensen met een gezondheidsprobleem. Dit instrument bestaat uit 36 items en meet beperkingen bij volwassenen vanaf 18 jaar.
De WHODAS meet op zes domeinen van het functioneren of er sprake is van een beperking: begrijpen en communiceren, bewegen en zich verplaatsen, zelfverzorging, omgaan met mensen, activiteiten (huishoudelijk en op het werk/op school) en deelname aan de samenleving. De vragenlijst richt zich op de laatste 30 dagen en de scoring is gebaseerd op gemiddelde waarden van de antwoorden die vervolgens in een standaardschaal omgezet worden. Voor de afname van de lijst is een uitgebreide training vereist. De WHODAS-2 kan gebruikt worden bij volwassenen ongeacht culturele achtergrond en voor alle aandoeningen, inclusief fysieke, mentale en verslavingsaandoeningen.
Indicator Functioneel herstel
Kwaliteitsstandaard Generiek
Bronvermelding:

World Health Organization Quality of life (WHOQOL)

De WHOQOL definieert kwaliteit van leven als de perceptie van een individu op de positie in het leven binnen de context van cultuur en waardesystemen waar men in leeft, in relatie met eigen doelen, verwachtingen, normen en zorgen.
De vragenlijst vraagt naar de algehele kwaliteit van leven en gezondheid (2 items) en vier domeinen:
 1. Lichamelijke Gezondheid en Mate van Onafhankelijkheid (7 items)
 2. Psychologische Gezondheid (6 items)
 3. Sociale Relaties (3 items)
 4. Omgeving (8 items)
De vragenlijst vraagt naar de afgelopen 2 weken en wordt door de patiënt zelf ingevuld. Op de WHO-site is ook een lange versie de WHOQOL-100 terug te vinden  
Indicator Kwaliteit van leven
Kwaliteitsstandaard Generiek
Download Link naar WHO voor Nederlandse versies en score formulier (syntax) (lang en kort)

Niks gevonden

17

Contact

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.