ROM Bibliotheek

Routine Outcome Monitoring (afgekort als ROM) is de methodiek waarbij periodiek metingen worden gedaan ter ondersteuning van de evaluatie van het individuele herstelproces van de patiënt. In de ROM Bibliotheek vind je een overzicht van de meetinstrumenten die je hiervoor kunt gebruiken.

ADHD-Rating scale (ADHD-RS)

De ADHD-Rating scale (ADHD-RS), vraagt in 18 items het gedrag uit, een set vragen over gedrag in relatie tot aandachtstekort en een set in relatie tot hyperactiviteit en impulsiviteit.
De items worden gescoord op een 4 puntsschaal van ‘altijd of heel vaak’, naar ‘vaak’, ‘soms’ tot ‘zelden tot nooit’. De vragenlijst kan ingevuld worden door ouders/leerkracht of de jongere zelf en gaat over de afgelopen 6 maanden.
Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard ADHD
Leeftijdscategorie Jongeren
Bronvermelding:

ADHD-vragenlijst (AVL)

De ADHD-vragenlijst (AVL) is een instrumenten voor het vaststellen van gedragssymptomen van ADHD bij kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar, waarbij gekeken wordt in welke mate aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit daarbij een rol spelen.
De AVL bestaat uit 18 vragen, welke op een vijfpuntsschaal worden gescoord (0= het gedrag komt niet voor; 4= het gedrag komt zeer vaak voor. De beoordelaar geeft aan in welke mate er het afgelopen jaar bij het kind sprake was van de beschreven gedragsaspecten. Het gedrag wordt daarbij beoordeeld op stabiliteit.
Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard ADHD
Leeftijdscategorie Jongeren
Download AVL via uitgever Bonn Stafleu Loghum
Bronvermelding:
  • Scholte & Van der Ploeg (2005). Handleiding ADHD-vragenlijst. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

Adult Self-Report Scale (ASRS)

De Adult Self-Report Scale (ASRS) is een vragenlijst die gebruikt wordt voor volwassenen met ADHD. De vragenlijst gebaseerd op de Composite International Diagnostic Interview van de WHO.
De vragenlijst bestaat uit 18 items, die worden gescoord op een 5 puntsschaal lopend van ‘nooit’, ‘zelden’, ‘soms’, ‘vaak’ tot ‘zeer vaak’. De vragenlijst wordt ingevuld door de patiënt zelf en gaat over de afgelopen 6 maanden.
Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard ADHD
Download Instructies Nederlands (Vlaams)
Bronvermelding:

Altman Self-Rating Mania Scale (ASRM)

De Altman Self-Rating Mania Scale (ASRM) is een 5-item zelfinvullijst ontworpen om de aanwezigheid en/of ernst van manische symptomen vast te stellen. De ASRM kan worden gebruikt bij opgenomen of ambulante patiënten om te screenen voor de aanwezigheid of ernst van manische symptomen voor klinische of research toepassingen.
Als de ASRM wordt gebruikt als maat voor effectiviteit van de behandeling, worden voor, tijdens en na de behandeling steeds de somscores met elkaar vergeleken. De Young Mania Rating Scale is de Altman Self-Rating Mania Scale versie voor adolescenten. De lijst bestaat uit elf multiple choice vragen waarbij de ernst van manische episodes onder jeugdigen in kaart wordt gebracht.
Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard Bipolaire Stoornissen
Download Altman Self-Rating Mania Scale (ASRM) Nederlands vertaling (ASRM-NL) via Kenniscentrum Bipolaire stoornissen
Bronvermelding:
  • Altman EG, Hedeker D, Peterson JL, Davis JM. The Altman Self-Rating Mania Scale. Biol Psychiatry. 1997 Nov 15;42(10):948-55. Nederlandse vertaling: J.W. Renes en R.W. Kupka, Altrecht GGZ, versie oktober 2009

Beck Anxiety Inventory (BAI)

De Nederlandse versie van de Beck Anxiety Inventory (BAI) (2015) is een 21-item zelfrapportagevragenlijst voor het meten van de aanwezigheid en de mate van angstklachten. Het meetinstrument is voor volwassenen en adolescenten vanaf 17 jaar met een angststoornis.
De lijst bestaat uit 21 beschrijvingen van angstsymptomen welke gescoord worden op een 4-puntsschaal (0-3) variërend van ‘helemaal niet’ tot ‘ernstig, ik kon het niet verdragen’. De score wordt berekend door de scores op de 4-puntsschaal op te tellen. De ruwe maximale totaalscore is 63 punten. Deze ruwe score wordt afgezet tegen een t-score. Er zijn geen gespiegelde items. Op basis van de totaalscore wordt een onderscheid gemaakt tussen minimaal angstniveau, lichte angst, matige angst of ernstige angst. De terugvraagperiode is een maand.
Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard Angstklachten en angststoornissen
Download BAI-NL Handleiding via Pearsonclinical.nl
Bronvermelding:
  • Beck, A.T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R.A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 893-897

Beck Depression Inventory-second editon (BDI-II)

De Beck Depression Inventory-second editon (BDI-II) meet cognitieve, affectieve, somatische en vegetatieve symptomen bij depressie. De BDI is een zelfrapportage-vragenlijst van 21 vragen die de mate van depressiviteit inventariseert.
Deze items meten de mate van hopeloosheid, prikkelbaarheid, schuldgevoelens en fysieke symptomen, zoals moeheid, slaapproblemen of gewichtsverlies in de afgelopen 2 weken. De BDI-II is ontworpen voor gebruik vanaf 13 jaar.
Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard Bipolaire Stoornissen – Depressieve stoornissen
Download BDI-II is verkrijgbaar via Pearson clinical
Bronvermelding:

Borderline Personality Disorder Severity Index (BPDSI)

De Borderline Personality Disorder Severity Index (BPDSI) wordt gebruikt om ernst van manifestaties van borderline vaststellen. De BPDSI is een semi-gestructureerd klinisch interview naar de ernst van kenmerken van Borderline Persoonlijkheidsstoornis.
Er zijn verschillende versies beschikbaar, voor jongeren van 14 tot en met 18 jaar, voor ouders en voor volwassenen. Het interview dient te worden afgenomen door een klinisch geschoolde interviewer, omdat een klinisch oordeel voor de scoring noodzakelijk is. De terugvraagperiode is 3 maanden, waarin naar gedragingen wordt gevraagd en in welke frequentie deze aanwezig zijn. Alle frequentievragen worden op 10-puntsschalen gescoord (0=nooit; 10=dagelijks).
Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard Persoonlijkheidsstoornissen
Bronvermelding:

Borderline Personality Disorder Severity Index-adolescenten (BPDSI-ado)

De Borderline Personality Disorder Severity Index (BPDSI) wordt gebruikt om ernst van manifestaties van borderline vaststellen. De BPDSI is een semi-gestructureerd klinisch interview naar de ernst van kenmerken van Borderline Persoonlijkheidsstoornis.
Er zijn verschillende versies beschikbaar, voor jongeren van 14 tot en met 18 jaar (BPDSI-ado), voor ouders en voor volwassenen. Het interview dient te worden afgenomen door een klinisch geschoolde interviewer, omdat een klinisch oordeel voor de scoring noodzakelijk is. De terugvraagperiode is 3 maanden, waarin naar gedragingen wordt gevraagd en in welke frequentie deze aanwezig zijn. Alle frequentievragen worden op 10-puntsschalen gescoord (0=nooit; 10=dagelijks).
Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard Persoonlijkheidsstoornissen
Leeftijdscategorie Jongeren
Download BPDSI-ado via kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen
Bronvermelding:
  • Marieke Schuppert, Maaike Nauta & Josephine Giesen-Bloo 2007

Brief Pain Inventory (BPI)

De Brief Pain Inventory (BPI) is een multidimensionele pijnvragenlijst die de gemiddelde ernst meet van de pijn gedurende de laatste 24 uur (op een schaal van 0-10 waarbij 0 staat voor geen pijn en 10 voor de meest erge pijn) en de invloed hiervan op het dagelijks functioneren.
Onder het algemene functioneren vallen 'algemene activiteit, stemming, loopvermogen, normale werkzaamheden, relaties met andere mensen, slaap en plezier in het leven'. De vragenlijst wordt ingevuld door de interviewer, samen met de patiënt. Afname kan dagelijks tot meerdere malen per dag plaatsvinden.
Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard Conversiestoornis – Generiek – SOLK
Bronvermelding:

Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)

De Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) meet de aanwezigheid en de ernst van een groot aantal psychiatrische symptomen en gedragingen bij volwassenen, met name voor schizofrenie. Het is een hulpmiddel om psychiatrische verschijnselen bij cliënten te beschrijven en ze te wegen in termen van ‘licht’ tot ‘ernstig’.
De BPRS maakt gebruik van observatie en zelfrapportage door middel van een semi-gestructureerd interview. De BPRS bestaat uit 24 items. Sommige kunnen door middel van observatie worden beoordeeld, en andere door zelfrapportage (interview). Een voorbeeld item is ‘Bezorgdheid over de lichamelijke toestand’. De items worden gescoord op een schaal van 1 (niet aanwezig) t/m 7 (zeer ernstig). Voor een aantal vragen wordt de 7-puntsschaal teruggebracht tot vier categorieën: geen (1) – licht (2-3) – matig (4-5) – ernstig (6-7). De som van alle items telt op tot een ruwe totaalscore. Door de combinatie van interview en observatie verschilt de afnameduur sterk per cliënt. Reken minstens 1,5 uur.
Indicator Symptomatisch herstel
Kwaliteitsstandaard Generiek – Psychose
Download BPRS-handleiding via tijdschrift voor psychiatrie
Bronvermelding:
  • Overall JE, Gorham DR (1962). The brief psychiatric rating scale. Psychological Reports 1962 vol. 10, pp799-812

Niks gevonden

1

Contact